עולם הפוך ראיתי. בבא בתרא י ב

בבא בתרא י ב

הפוך ראיתי עולם

זה קורה לנשים שמקבלות השכלה מאוד בסיסית". סוג של עצות לחיים, צוואה רוחנית. הספר הראשון "בארץ החיים" יצא כאסופת מכתבים לפני כשלוש שנים, ומוגדר על ידיה כ"ספר על משמעת החיים, אמונה בזמן משבר, תובנות לקחת לדרך ואיך מחשבים כל יום מסלול מחדש בהתחשב בנסיבות החיים".

15

עולם הפוך ראיתי

הפוך ראיתי עולם

מה אני צריכה ללמוד מזה? היא יצאה למסע "מומנטום" - מסע נשים מטעם ארגון "אמהות עם מהות" לפני שנתיים. אז מה בעצם אנחנו תופסים? ואסיקנא כי קאמרי' דליתיב לתוך ארנקי של צדקה בדקא מימני עלה כר' חנניא בן תרדיון.

14

וידאו: עולם הפוך ראיתי

הפוך ראיתי עולם

ואפילו היכי דמימני עלה כרבי חנניא בן תרדיון נמי הני מילי במאי דיהיב איניש מנפשיה ולא קא בעי עניא מיניה ולא מידי, דכי האי גוונא כי איכא ארנקי של צדקה דממני עלה כר' חנניא בן תרדיון מיתבה לתוך ארנקי של צדקה עדיף, אבל היכא דאתי עניא לגביה וקא בעי מיניה לפרנוסיה מיחייב למיתב ליה מיד לפום מאי דמטיא ידיה ואסיר ליה לאסמוכי אארנקי של צדקה, דילמא אדהכי והכי מאית בכפנא כמעשה דנחום איש גם זו תענית כא,א , אלא במידי דלא מטייא ידיה דידיה א"נ בעניי דרמו עלייהו דקיץ להו, ולא כל כמיניה דעניא למישקל מארנקי של צדקה מאי דקייץ ליה ולמדחק ציבורא זימנא אחריתי: קכח.

עולם הפוך ראיתי: אייפון ב

הפוך ראיתי עולם

מאוד רציתי שהם יזכרו אותי. מכשיר נוסף אותו תשיק סמסונג, כך לפי השמועות, יהיה בעל מסך מתקפל, ויוכל לשמש הן כטאבלט והן כסמארטפון. מערכת המאפשרת להוריד אינספור תכנים בכל זמן, בכל פורמט ולכל מכשיר.

16

עולם הפוך ראיתי: אייפון ב

הפוך ראיתי עולם

אל תמכרו לי שליהודי מאמין לא קורה כלום. . א"ר חייא בר אבא רבי יוחנן רמי כתיב לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות וכתיב לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות שתי צדקות הללו למה אחת שמצילתו מדינה של גיהנם והיינו דכתיב בה עברה דכתיב יום עברה היום ההוא ואחת שמצילתו ממיתה משונה ואי זו נותנה ואינו יודע למי נותנה נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה לאפוקי מדרבי אבא ודמר עוקבא דמיפרשי בכתובות בפרק מציאת האשה כתובות סז,ב אלא היכי ליעביד ליתיב לארנקי של צדקה מתיבי ר"א בן יעקב אומר לא יתן אדם פרוטה לתוך ארנקי של צדקה אלא אם כן ממונה עליה כר' חנניא בן תרדיון.

עולם הפוך ראיתי: אייפון ב

הפוך ראיתי עולם

כאן נראה שסמסונג עפים על עצמם: לפי ההדלפות שמביא האתר האיטלקי, מחירי המכשירים ינועו בין 929 יורו לדגם הזול של סדרת ה-S10, כאשר מחירו של מכשיר הדגל היקר ביותר מסדרת ה-S10 יגיע ל- 1600 יורו למעלה מ- 1,800 דולר.